AVRUPALI SEÇKİN DESTİNASYONLAR

EDEN 2019 Başvuru Rehberi ve Formu yayımlandı

2019 EDEN Başvuru Rehberi için tıklayınız

2019 EDEN Başvuru Formu için tıklayınız


2019 yılı Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesi kapsamında, turizm arzını oluştururken sağlık ve esenlik turizmi ögelerini ön plana çıkaran bir ulusal destinasyon seçilecektir. 

Yarışmanın özel amaçları; Türkiye Turizm Stratejisi 2023 kapsamında, sürdürülebilir turizm yaklaşımı çerçevesinde turizmin çeşitlendirilmesi ve turizm sezonunun bütün yıla yayılması politikası doğrultusunda aşağıdaki şekildedir:

  • “Sağlık ve Esenlik Turizmi” temasına uygun ulusal bir destinasyon seçmek,
  • Alternatif turizm türlerinin ülkemizde yaygınlaşmasına öncülük edecek destinasyonları belirlemek,
  • Sürdürülebilir turizm gelişim modellerini benimseyen destinasyonları desteklemek,
  • Turist akışı az olan destinasyonların yeni turizm önerileri geliştirmelerine yardımcı olmak,
  • Turist akışını bu destinasyonlara yönelterek bu destinasyonları ziyaret eden turist sayısını artırmak,
  • Ülkemizin kültürel kimliğini, çeşitliliğini ve zenginliğini ortaya koymaktır.


Bu yarışma ile ülkemizin Sağlık ve Esenlik Turizmi kapsamında var olan potansiyeli, özgünlüğü, şifa bulma geleneğinin tarihsel derinliği, iklimsel avantajları, bulunduğu destinasyonlardaki diğer turizm çeşitlilikleri bağlamındaki kültürel ve doğal zenginliği konusunda dünyadaki rakip ülkelerden farklılığı ortaya konulacaktır.


Bu yarışma kapsamında kamu kuruluşları ve kar amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz kuruluşların başvurusu uygundur.


Başvuru sahipleri tek başlarına ya da diğer kuruluşlarla ortak hazırlayacakları başvuru dosyası ile başvuruda bulunabilirler. Başvuru dosyası, başvuru formu ve eklerinden oluşacaktır. Başvuru formu, “Başvuru Sahibi ve Ortaklarına Ait Bilgiler” ile “Öneri Destinasyona Ait Bilgiler” olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Her iki bölümde istenen bilgiler başvuru formunda verilen açıklamalara uygun olarak doldurulmalıdır.

Yerel yönetimler (Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Köy İdareleri gibi), birlikler, odalar, vakıflar, dernekler, üniversiteler, kalkınma ajansları ve benzeri kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan başvurular uygun kabul edilecek olup, gerçek kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Her bir başvuru sahibi (ve varsa ortakları) yalnızca bir destinasyon sunabilir. Aynı destinasyon için birden fazla başvuru olmaması adına, kurumlar arasında işbirliği yapılarak tek bir başvuru yapılması önem arz etmektedir.


UYGUN DESTİNASYONLAR


Bu yarışma kapsamında “Sağlık ve Esenlik Turizmi”, Avrupa Komisyonu tarafından, temel motivasyonu, bireylerin kendi ihtiyaçlarını tatmin etme ve kendi çevreleri ile toplumda daha faydalı birey olma kapasitelerini yükselten esenlik faaliyetleri aracılığıyla fiziksel, mental ve ruhsal sağlıklarına katkı sağlamak olan bir turizm türü olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma uygun olarak, termal turizm, spor turizmi, doğa turizmi, ekoturizm ve agroturizm, “Sağlık ve Esenlik Turizmi” kapsamında değerlendirilebilir. Cerrahi ve klinik uygulamaları, rehabilitasyon ve terapi hizmetlerini içeren tıbbi tedaviye dayalı “medikal turizm” bu kapsam dışındadır.


Destinasyonun doğal veya kültürel/tarihi/manevi yönlerine dayanarak esenlik turizmi alanında kendine özgü turizm hizmeti geliştirmiş olması tercih sebebidir.


Turizm hizmeti söz konusu destinasyonda en az 2 yıldır veriliyor olmalıdır. Teklif edilecek destinasyon, Sağlık ve Esenlik Turizmi ögelerini barındırmalı, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri (KTKGB) veya turizm merkezleri (TM) içerisinde yer almalıdır ve bu durum, başvuru dosyasında belgeleri ile ortaya konulmalıdır.


Başvurusu yapılacak destinasyon;

1. Yoğun turizm akışına sahip olmamalı,

2. Hava, kara veya deniz yolu ile kolay şekilde ulaşılabilir olmalı,

3. Turistlerin konaklama sürelerini arttırabilmek adına diğer turizm türlerine yönelik destekleyici faaliyetler de gerçekleştirilebilmelidir ve turistler için o bölgede diğer turizm türlerini kapsayacak bir faaliyet planı sunulmalıdır.cosme eden bayrak.jpg